Schoolgids

De basisschool is een stuk van je leven. Voor de kinderen en voor u. Scholen verschillen in hun manier van werken, in sfeer en in resultaten. De Tweestroom heeft daarom voor u deze schoolgids samengesteld, die u informeert over de opzet en organisatie van het onderwijs op onze school. De gids beschrijft waar wij als team voor staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe we ernaar streven om de kwaliteit van onze school op een steeds hoger niveau te brengen.

Vanaf 1 augustus 2014 zijn basisschool De Tweestroom en basisschool De Octopus in Horssen partnerscholen. De nauwe samenwerking vindt met name plaats op onderwijsinhoudelijk terrein en op het gebied van personeel. Tijdens gezamenlijke studiedagen hebben we onze missie en visie vastgesteld. Een schoolplan waarin onze gezamenlijke ambities voor de komende vier jaar zijn verwoord, is ook samen ontwikkeld.

Wij willen goed onderwijs verzorgen, dat voldoet aan de wettelijke eisen en bijdraagt aan optimale resultaten voor alle kinderen. Daarbij hechten we grote waarde aan de manier waarop dit plaatsvindt; in gezamenlijke verantwoordelijkheid met ouders.
We bereiden onze kinderen voor op een samenleving die snel verandert. We weten niet hoe de maatschappij er over 15 jaar uit zal zien. Als school hebben we rekenen, taal en lezen hoog in het vaandel. Maar daarnaast vinden we vaardigheden waarvan we denken dat onze kinderen die in de toekomst nodig hebben ook erg belangrijk; samenwerken, probleemoplossend denken, het gebruik van ICT bij leren, planning en zelfsturing. Na een tijd van onderzoek en verbouwen is dit het 2e jaar dat we ons onderwijs ontwikkelen naar een organisatiemodel (unitonderwijs), waarbij de “schotten” tussen de leerjaren zoveel mogelijk verdwijnen en onze kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken.

Onze nieuwe opzet geeft ook mogelijkheden voor het plaatsen van peuterspeelzaal ’t Kelderke in unit 1. We zijn in januari 2017 gestart met een pilot.

De schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen die bij ons op school zitten of die bij ons op school komen. In onze schoolgids spreken we steeds over ‘ouders’, maar daarmee bedoelen we ook alle andere verzorgers van de kinderen. De informatie uit deze schoolgids en allerlei wetenswaardigheden van De Tweestroom kunt u vinden op www.2stroom.nl.

Bij deze schoolgids hoort nog een bijlage: de jaarkalender. Deze wordt elk jaar op papier uitgegeven en vindt u ook in de bijlagen. Daarin vindt u o.a. een overzicht met daarop de planning van belangrijke gebeurtenissen die nu al bekend zijn. Een belangrijke aanvulling is de maandelijkse Nieuwsbrief. Deze krijgt u ook digitaal (via de mail en op de website). Verder kunt u ook nog toegang krijgen tot “Klasbord”, het sociale medium van de school, waarin actuele gebeurtenissen, foto’s etc. te zien en te lezen zijn.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft ingestemd met deze schoolgids.
We hopen dat ook u de gids met plezier leest. Als u naar aanleiding daarvan nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft, horen we die graag!

Laat het een fijne tijd worden voor uw kinderen en voor u!

 

Met vriendelijke groet,
Team van basisschool De Tweestroom