Een fijne, veilige school

Schoolklimaat

Wij horen graag van ouders dat op De Tweestroom een veilig en prettig pedagogisch klimaat is, waardoor kinderen, leerkrachten en ouders zich snel goed thuis voelen op onze school. Kinderen zijn dan ontspannen, durven vragen te stellen en ook opmerkingen te maken als hen iets dwars zit.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze kinderen (en wijzelf) zich beter kunnen ontplooien en ontwikkelen als de sfeer goed is.

We werken dan ook voortdurend en tijdens alle lessen aan een positief pedagogisch klimaat. In het begin van het schooljaar hebben we daarnaast de focus op de nieuwe groep:

“Wat is een fijne groep, wat doe je dan, wat zie ik dan, welke afspraken maken we op school en in de unit”. De kinderen maken samen groepsregels, die zichtbaar in elke unit hangen.

Elke periode staat er 1 afspraak centraal, waar dan speciaal op gelet en aan gewerkt wordt

 

Onze kinderen leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere opvattingen en culturen. We bereiken dit o.a. door kringgesprekken, gezamenlijke vieringen, de leskisten Identiteit, het project “Lentekriebels”, etc.

Verder monitoren wij jaarlijks het gevoel van veiligheid van kinderen door ze een kind-vragenlijst in te laten vullen.

Op school hebben we ook een contactpersoon en “pest-coördinator”. De coördinator houdt o.a. bij leerlingen en/of ouders de vinger aan de pols door na te gaan of pestsituaties zijn opgelost en ook op langere termijn opgelost blijven. Hij/zij is er niet om elk pestincident te voorkomen of aan te pakken.

Dit schooljaar heeft meester Jos deze taak.

 

Gedragscode van SPOM

Op de scholen van stichting SPOM geldt de gedragscode ‘Thuis op school’. Iedereen die op een SPOM-school met kinderen werkt, dient zich aan deze gedragscode te houden.

De gedragscode kunt u vinden op de website van onze school, www.2stroom.nl.

Schoolgebouw

Ons schoolgebouw is aangepast aan ons nieuwe organisatiemodel: unitonderwijs. Het gebouw is op veiligheid gekeurd door de Arbo en waar nodig aangepast.

Er zijn voldoende brandblusmiddelen aanwezig die ook jaarlijks gecontroleerd worden.

Er is een actueel ontruimingsplan. Ieder jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. De speeltoestellen op de speelplaats worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid en indien nodig gerepareerd.

 

Vieringen en activiteiten

  • Het schooljaar sluiten we elk jaar met de “Bonte avond”: elke unit verzorgt een optreden in de Uithof. De kinderen van leerjaar 8 brengen dan nog een aparte activiteit voor hun afscheid. Ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn dan allemaal van harte welkom!
  • Met de leerlingen van unit 3 (leerjaar 6 t/m 8) gaan we op schoolkamp.

Het streven is dat de kinderen eenmaal een kamp op Ameland hebben.

  • De leerlingen van unit 1 en 2 gaan op schoolreis.
  • De leerkrachten vieren gezamenlijk hun verjaardag: leerkrachtendag.
  • Elk jaar doen we iets voor goede doelen: dat kan zijn de Kinder-postzegelactie, maar vaak ook nog een andere activiteit.
  • Waar mogelijk trekken we erop uit met de kinderen: naar een museum, de uiterwaarden etc.

Deze bezoeken zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan de doelen en thema’s van de Kernconcepten.

  • De commissie “Cultureel Schoolprogramma”, werkend voor alle scholen onder het bestuur, stelt jaarlijks voor de kinderen een kunstprogramma samen. Uit de volgende kunstdisciplines krijgen zij in hun schoolperiode een aanbod: muziek, film, toneel, dans, literatuur of beeldende kunst.