De kwaliteit van ons onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs mag niet van toevalligheden afhankelijk zijn.
Daarom gebruik van een systeem van kwaliteitszorg.
Hiermee willen we voorkomen dat er ‘blinde vlekken’ ontstaan.
Dit systeem zorgt ervoor dat we op geplande momenten en op een systematische wijze naar ons onderwijs kijken.

We stellen onszelf de volgende vragen:
– Doen we de goede dingen?
– Doen we de goede dingen goed?
– Vinden anderen (ouders, inspectie, collega’s) dat ook?
– Wat doen we met deze informatie?

Het schoolplan

Eens per 4 jaar stelt de directie in overleg met het team een schoolplan op. In dit document beschrijft het team op welke wijze de schoolontwikkeling in de betreffende 4 jaar vorm zal krijgen.

Aan het schrijven van het schoolplan, gaat een fase van informatie verzamelen vooraf.
Als voorbeelden van daarbij gebruikte bronnen, noemen we:

– Een uitgebreide zelfevaluatie met behulp van een kwaliteitszorginstrument.
– De uitslagen van de medewerker-, oudertevredenheidsonderzoeken en leerling vragenlijsten.
– De evaluatie van lopende ontwikkelingen.
– De evaluatie van het vorige schoolplan.
– Een inventarisatie van de te vernieuwen methodes.
– Een moment van bezinning op de opdracht van het onderwijs in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen.
– En het inspectierapport.

Het jaarplan en het jaarverslag

Jaarlijks worden vanuit het schoolplan onderdelen gekozen om mee aan het werk te gaan. Deze onderdelen nemen we op in het jaarplan. In het jaarplan worden de gekozen onderwerpen vertaald naar concrete doelen en acties.

Aan het einde van het schooljaar wordt het jaarplan geëvalueerd in het jaarverslag.

Beide documenten kunt u vinden in de bijlagen.

 

Bekwaam personeel

Nog belangrijker dan de methodes die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. De kwaliteit van het onderwijs in de klas wordt voor een belangrijk deel bepaald door de leerkracht die dat onderwijs geeft.
De leerkrachten van De Tweestroom zijn zich hiervan terdege bewust en werken structureel aan hun eigen bekwaamheid door middel van een eigen ontwikkelplan.

Om met elkaar te kunnen bespreken hoe de schoolontwikkeling gestalte krijgt, zijn er diverse studie/ en overlegmomenten. Hiervoor wordt wekelijks tijd gereserveerd. Als voorbeelden van deze overlegmomenten noemen we:

– De teamvergaderingen
– De studiedagen
– De SPOMdag
– De nascholingscursussen op individuele behoefte.

Daarnaast verwacht SPOM dat zijn personeel in ontwikkeling blijft. Dat gebeurt aan de hand van een gesprekkencyclus. Elk jaar voert de directeur met de teamleden POP- (persoonlijk ontwikkelingplan) gesprekken, brengt klassenbezoeken en voert functioneringsgesprekken. Om het jaar worden leerkrachten beoordeeld middels een beoordelingsgesprek. Al deze interventies zijn erop gericht om het personeel professioneel te laten handelen en in ontwikkeling te laten blijven.

Het leerlingvolgsysteem

 

In ons onderwijs maken we steeds meer adaptief gebruik van toetsen.

De CITO-toetsen maken deel uit van het CITO leerlingvolgsysteem. Zoals de naam al aangeeft, maken deze toetsen het mogelijk om de ontwikkeling van de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan te volgen. Wij gebruiken deze steeds minder als beoordeling en steeds meer om een goede analyse te maken, zo veel mogelijk samen met de kinderen. Een goede analyse is nodig om te weten wat een kind al kan/weet en om het volgende leerdoel te bepalen.

Bij rekenen  maken de kinderen daarom elk kwartaal (cito)toetsen op beheersingsniveau. Bij technisch lezen wordt ook gekeken naar het beheersingsniveau.

De citotoetsen van spelling en begrijpend lezen maken de kinderen nog volgens het leerjaar waar zij op grond van hun leeftijd bij ingedeeld zijn.

 

Daarnaast maken we dit school een start met Rapportfolio: m.b.v. dit digitale systeem brengen leerkrachten en kinderen samen de individuele ontwikkeling van een kind in kaart.

We starten met de leerdoelen van de kernconcepten en zullen dit dan steeds verder uitbreiden. Op termijn zal dit systeem dan het “oude” rapport gaan vervangen.

Voor de sociaal-emotionele vaardigheden maken we gebruik van Zien (ook een leerlingvolgsysteem).

Voor onze jongste kinderen volgen we de ontwikkeling a.d.h.v. KIJK.

De bedoeling is dat ook deze leerlingvolgsystemen worden ondergebracht in Rapportfolio, zodat alle gegevens van een kind in één systeem zichtbaar zijn.

Ouders kunnen op termijn ook zelf inloggen in Rapportfolio. Zodat zij ook heel actueel de ontwikkeling van hun kind(eren) kunnen volgen.

De inspectie

Namens de wetgever ziet de onderwijsinspectie toe op het onderwijs. Jaarlijks wordt de school gevraagd informatie en beleidsdocumenten aan te leveren. Hierdoor houdt de inspectie zicht op de kwaliteit van het onderwijs op onze school en de opbrengsten die daarmee gerealiseerd worden.

Op www.onderwijsinspectie.nl kunt u van alle scholen in Nederland de schoolrapporten bekijken.

Samenwerking met andere scholen

 

De Tweestroom maakt deel uit van stichting SPOM. Binnen SPOM wordt er door de 15 basisscholen op diverse terreinen actief samengewerkt. In de afgelopen jaren is met name op de terreinen onderwijs en personeel veel gezamenlijk beleid ontwikkeld.

Op meerdere manieren wordt er onder het motto ‘met en van elkaar leren’ door de medewerkers van SPOM informatie uitgewisseld.

Enkele voorbeelden van deze samenwerking zijn:

– Het eerder beschreven samenwerkingsverband Stromenland

– Het directeurenoverleg

– Het netwerk van de ICT-ers

– Het netwerk van de IB-ers.

– Het overleg tussen de basisscholen en Pax Christi, de scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Druten.

 

SPOM

Om de kwaliteit van onderwijs en de continuïteit van de organisaties te versterken en elkaars expertise te benutten, werken Stichting SPOM en Stichting Oeverwal al sinds juni 2016 samen. Deze samenwerking krijgt per 1 augustus 2017 een vervolg door de gezamenlijke huisvesting van beide bestuurskantoren in Cultureel Centrum d’n Bogerd in Druten, waardoor de krachten nog beter gebundeld kunnen worden. Het nieuwe adres is Van Heemstraweg 53, 6651 KH Druten.