Contacten met ouders

Als school stellen we een goede relatie met de ouders heel erg op prijs, want het zijn uw kinderen die op De Tweestroom zitten. De betrokkenheid van ouders wordt op verschillende manieren vormgegeven.

Een goed contact met de ouders stellen we zeer op prijs. Om de contacten met ouders te waarborgen, organiseren we een aantal gespreksmogelijkheden. Tevens worden de ouders via de Nieuwsbrief en Klasbord op de hoogte gehouden. Deze wordt digitaal aangeleverd. Daarnaast is veel informatie te vinden op de website van de school: https://www.2stroom.nl.

Rapport- en ontwikkelgesprekken

In oktober vindt een gesprek plaats waarbij ouders en leerkrachten hun beeld met betrekking tot het welbevinden van het kind afstemmen. Bij de leerjaren 1 t/m 8 vullen ook ouders voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst in met hun beeld van het kind respectievelijk thuis en op school. Het gesprek gaat in eerste instantie niet over de prestaties maar over het welbevinden en de betrokkenheid van uw kind. Natuurlijk is er tevens de mogelijkheid om tijdens dit gesprek opvallende resultaten te bespreken evenals lopende extra zorg.

Vanaf leerjaar 4 vullen de kinderen ook een vragenlijst in. De kinderen van leerjaar 6, 7 en 8 worden ook bij het gesprek uitgenodigd.

Informatieavonden

 

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond waarop de leerkrachten informatie geven over het schooljaar. Dat kan zijn over werkwijzen, unitregels, geplande activiteiten, hulp daarbij, over het belang van het regelmatige en goede contact met elkaar, gedragscode van SPOM, enz. De avond staat in op de jaarkalender aangegeven.

Voor de ouders/verzorgers van leerjaar 8 wordt er nog specifieke informatie gegeven over het voortgezet onderwijs. U krijgt informatie over o.a. de aanmeldingsprocedure, de mogelijkheden in het voortgezet onderwijs en vele andere zaken.

De eerste twee weken van het schooljaar:

Gesprek tussen (nieuwe) leerkracht en de ouders van leerlingen met speciale behoeften  om de  extra zorg voor het kind af te stemmen. Afhankelijk van de te bieden zorg is ook de IB-er hierbij aanwezig.
Doel: afstemmen wederzijdse verwachtingen en zorg.

Gesprek leerkracht leerjaar 8 met leerling en ouders.
Doel: afstemmen verwachtingen leerkracht, kind, ouders  t.a.v. het  schooladvies.

Oktober: gesprek  ouders en leerkracht  m.b.t. welbevinden leerlingen leerjaar 1 t/m 8

Gesprek met input van ouders en leerkrachten.

Leerjaar 1-2:
leerkracht Kijk!
input ouders vragenlijst Kijk!

Leerjaar 3-8:
leerkracht Zien!
input leerlingen vragenlijst  (vanaf leerjaar 4)
input ouders vragenlijst

Leerjaar 6-7-8:
leerlingen bij gesprek aanwezig  (geen verplichting)
voorlopig advies leerjaar 8 (drempelonderzoek)

Begin februari: gesprek n.a.v. het rapport

Input van ouders en leerkrachten. Leerkrachten nemen hierin het voortouw.
Resultaten Cito en methode gebonden toetsen worden besproken evenals het welbevinden.
Leerlingen leerjaar 7 en 8 worden ook uitgenodigd.
Leerjaar 8: definitief advies.
April afname Eind Cito.

Eind juni: rapport (evt. gesprek)

N.a.v. van het rapport volgen gesprekken op vraag van ouders of van de leerkracht (afronding door gesprek m.b.t.  leerlingen met speciale behoeften).

Het laatste rapport bespreken we alleen met u als er bijzonderheden zijn. U krijgt bij dat rapport overigens ook als ouder de gelegenheid aan te geven of u een gesprek wenst.

 

Tussentijdse gesprekken

Er is altijd de mogelijkheid voor een gesprek. Wilt u echter wel van tevoren een afspraak met de leerkracht maken. We willen u vriendelijk vragen om deze afspraken voor of na schooltijd te maken.

Ouderraad

Als uw kind op school wordt ingeschreven, wordt u ook automatisch lid van e oudervereniging. Als uw laatste kind van school vertrekt, stopt uw lidmaatschap ook automatisch weer.

Alle bepalingen rond de vereniging kunt u lezen in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze zijn bij het bestuur, de ouderraad, verkrijgbaar. De ouderraad heeft regelmatig overleg met de school. Een leerkracht is vast contactpersoon en woont soms deze vergaderingen bij. Vanuit de ouderraad wordt veel ondersteuning gegeven bij activiteiten. Er worden acties ontwikkeld om financiën te verwerven voor activiteiten en soms worden er ook informatieavonden voor ouders georganiseerd.

De ouderraad participeert in de Pinkstermarkt. Dit is een jaarlijks dorpsfestijn waarbij alle ouders van onze leerlingen wordt gevraagd om op die dag een dagdeel te helpen. De opbrengst is voor de verenigingen binnen Altforst. De ouderraad kan op deze manier diverse activiteiten bv. de schoolreisjes en schoolkampen bekostigen. Dit kan dus alleen dankzij de geweldige inzet van de ouders.

Unitouders

Elke groep heeft minimaal een unitouder. Wat doen unitouders:

  • Zij zijn ‘t aanspreekpunt voor leerkrachten indien die hulp nodig hebben.
  • Zij zijn ‘t aanspreekpunt voor andere ouders uit die groepen indien er zaken zijn die de groepen aangaan m.b.t. activiteiten;
  • Vragen, ideeën, tips, opmerkingen door andere ouders geplaatst, worden meegenomen naar het ouderoverleg en indien nodig aan leerkrachten of directeur voorgelegd. Dit zijn algemene- of groepszaken.

Op deze manier zal de communicatie niet sneller zijn, maar wel effectiever daar de vraag/opmerking terecht komt bij diegene die erover gaan.

Medezeggenschapsraad

Elke school moet een medezeggenschapsraad hebben. Dit is wettelijk verplicht en in de WMS geregeld. De Medezeggenschapsraad heeft in een aantal zaken op schoolniveau instemmings- of adviesrecht. In de raad zijn twee ouders en twee leerkrachten vertegenwoordigd.

De MR-en van de Tweestroom en de Octopus vergaderen gezamenlijk. Besluitvorming – instemming en of advisering – zal door de MR-en afzonderlijk plaats vinden. De directie kan als adviserend lid bij een (deel van) vergadering aanwezig zijn. Het schoolbestuur is bij diverse zaken verplicht om de (G)MR om advies of instemming te vragen.

De MR vergadert 4 tot 6 keer per jaar. De vergaderingen van de MR zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.

Klankbordgroep

Deze is in het leven geroepen om ouders te betrekken bij de verdere ontwikkeling van onze schoolorganisatie en ons onderwijsconcept. De klankbordgroep bestaat uit ouders (zo breed mogelijk vertegenwoordigd), de directeur en de IB-er. De leden zijn samen verantwoordelijk voor de werkwijze, organisatie, verslaglegging en inhoud. De klankbordgroep denkt mee over de (in te brengen) onderwerpen, zodanig dat de school een breder perspectief op het onderwerp heeft en naast de eigen beelden ook input krijgt vanuit de ouders. De klankbordgroep komt ongeveer 3 keer per jaar bij elkaar. Als u interesse heeft heeft, kunt u zich in principe altijd aanmelden.

Hulpouder

Ouders kunnen op school meehelpen bij allerlei activiteiten. Soms is dit maar voor een bepaalde les of activiteit, soms voor een langere periode. We vinden het fijn dat ouders, wanneer we hierom vragen,  altijd zo bereidwillig zijn om te helpen; al vele jaren.

Regelmatig zorgen ouders voor het vervoer van kinderen bij een activiteit. Hiervoor hebben wij in het kader van veiligheid een protocol opgesteld (zie de website van onze school).

Ouderenquête

Een keer in de vier jaar vragen we de ouders om een digitale enquête in te vullen. De ouders zullen via de mail worden uitgenodigd om hieraan mee te doen. De enquête is bedoeld als een tevredenheidonderzoek. Zo weten wij wat er onder ouders leeft, wat zij sterk en zwak vinden aan onze school. De uitkomsten kunnen we gebruiken voor de verdere ontwikkeling van de school.

De SPOM-klachtenregeling

Ondanks de goede intenties over en weer, kan het gebeuren dat er zich een verschil van inzicht voordoet. Voor de situaties waarin school en ouders er samen niet uitkomen, heeft SPOM een klachtenregeling opgesteld.

In de bijlagen van deze schoolgids leest u de volledige tekst van de klachtenregeling.