Contactpersoon

Zorg of klacht gezamenlijk oplossen

U zult op allerlei verschillende momenten contact hebben met de school: op ouderavonden, informatieavonden of bij het halen en brengen van uw kind. Heeft u een vraag, opmerking of heeft u ergens zorgen over, dan horen wij dat graag. Wacht niet te lang, want hoe sneller u met de directbetrokkenen communiceert, hoe sneller een probleem voorkomen of opgelost wordt.
Natuurlijk kunt u ook telefonisch een afspraak maken voor een gesprek met de directeur, leraar of IB’er.

Het personeel van de school voelt zich verantwoordelijk voor een eerlijke en zorgvuldige omgang met allen die betrokken zijn bij het onderwijsproces. Wij streven ernaar dat het onderwijs voor uw kind optimaal is, dat leraren met vertrouwen en plezier kunnen werken, dat misverstanden vroegtijdig worden opgehelderd en dat vragen in onderling overleg op correcte wijze worden afgehandeld.
 Bij onderstaande personen kunt u terecht met een vraag of klacht:

 

Klachtcontactpersoon

Een bepaalde situatie in de dagelijkse gang van zaken op school baart u zorgen c.q. keurt u af. U wilt de directe betrokkenen (nog) niet confronteren met uw zorg of klacht:

  • omdat u niet precies weet, wie u het beste kan helpen;
  • gezien de aard van de situatie;
  • gezien de behoefte aan nader onafhankelijk onderzoek.

 U neemt daarom contact op met de klachtcontactpersoon van de school. Deze kan u helpen de betrokkenen te benaderen, de vertrouwenspersonen te laten bemiddelen of een formele klachtenprocedure in gang te zetten. Ook als u tevergeefs geprobeerd heeft met betrokkenen een oplossing te vinden, kunt u contact opnemen met de klachtcontactpersoon. De schoolorganisatie is verantwoordelijk voor een eerlijke en zorgvuldige omgang met allen die betrokken zijn bij het onderwijsproces.

 

Vertrouwenspersonen

De externe vertrouwenspersoon begeleidt, geeft bijstand en verwijst de klager naar gelang de situatie en de behoefte van de klager. Zij/hij kan naar eigen inzicht bemiddelen tussen klager en aangeklaagde en functioneert daarbij binnen de kaders van de klachtenregeling. Op www.vertrouwenswerk.nl kunt u terecht voor meer informatie over de werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon. Zij/hij zal samen met u kijken welke vervolgstappen er nodig of wenselijk zijn. De eerste insteek is meestal een bemiddelend gesprek tussen ouders en school.

De externe vertrouwenspersoon verheldert en bemiddelt, maar oordeelt niet.

De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk, d.w.z. zijn niet aan Groeisaam verbonden.

 

Vertrouwensinspecteur

Ouders en scholen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • psychisch en fysiek geweld
  • discriminatie en radicalisering

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur.
De vertrouwensinspecteurs zijn te bereiken via het centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs (telefoonnummer: 0900-1113111)

 

Onze organisatie

Landelijke klachtencommissie

Indien een klacht binnen- of bovenschools niet naar tevredenheid is of kan worden opgelost, kan een beroep worden gedaan op de wettelijke klachtenregeling. Op grond van deze regeling is elk schoolbestuur verplicht om een klachtencommissie in te stellen of aan te sluiten bij een landelijke klachtencommissie. 
Het bestuur van Groeisaam is aangesloten bij de eerdergenoemde Landelijke Stichting Onderwijsgeschillen.
Heeft u een klacht, maar twijfelt u of een onderzoek door de klachtencommissie een geëigende weg is, dan kunt u bij de commissie vertrouwenspersonen terecht voor informatie en advies. 
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt een klacht, doet een uitspraak over de (on)gegrondheid van de klacht en kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door het schoolbestuur te treffen maatregelen. Het onderzoek door de klachtencommissie verloopt volgens een vast omschreven klachtenprocedure. Betrokken partijen worden (afzonderlijk) gehoord en binnen twee maanden kunt u een uitspraak verwachten. Wendt u zich tot de klachtencommissie, dan kunt u zich laten adviseren door (een van de leden van) de commissie vertrouwenspersonen. 

 

Samenvattend:

Klachtcontactpersoon

Informeert klager over de mogelijkheden en verwijst door naar vertrouwenspersoon, bevoegd gezag of klachtencommissie

Vertrouwenspersoon

Kan klacht via bemiddeling oplossen en kan desgewenst begeleiden bij het indienen van een klacht

Bevoegd gezag

Kan zelf klacht afhandelen

Vertrouwensinspecteur

Kan geraadpleegd worden over problemen op het gebied van seksueel misbruik en intimidatie, geweld en discriminatie. Kan tevens begeleiden naar het indienen van een formele klacht.

Landelijke klachtencommissie

Na behandeling van de klacht tijdens een zitting, stelt de Commissie een schriftelijk advies op voor het schoolbestuur.

 

De volledige klachtenregeling ligt voor u op school ter inzage en is tevens na te lezen op de website van Groeisaam(www.groeisaampo.nl).