Missie en visie

In onze missie geven we aan waarvoor wij een school zijn.
Wat zit er in het koffertje dat de kinderen van onze school na 8 jaar meenemen naar het vervolgonderwijs?

De kinderen verlaten de school met voldoende kennis, inzicht en vaardigheden die ze nu en in de
toekomst nodig hebben. Daarnaast hebben ze een positief zelfbeeld, vertrouwen in zichzelf en de ander.
Kinderen hebben geleerd hun talenten te gebruiken, keuzes te maken, creatief te denken en te handelen.

De visie – de gewenste situatie

Op onze scholen zijn normen en waarden leidend.
Deze geven richting aan ons handelen.
Ze dienen als sleutels om onszelf en de kinderen in
een gezamenlijk en interactief proces te ontwikkelen en bewust te
maken van onze menselijke waardigheid.

Alle waarden zijn bovendien met elkaar verbonden.
Het verdiepen van één waarde leidt je vanzelf naar andere
ondersteunende en onderliggende waarden.

Identiteit

We zijn een katholieke basisschool. We proberen vanuit een christelijke levensovertuiging een
Bijdrage te leveren aan de menswording van kinderen met elke levensbeschouwelijke achtergrond.
Iedereen is van harte welkom. Levensbeschouwelijke vorming heeft een plaats binnen
ons onderwijs waarbij we ook aandacht hebben voor de wereldgodsdiensten.
Leren over het leven, het leven delen en samen het leven vieren staan hierbij centraal.

Onze kernwaarden

Met onze partnerschool De Octopus, hebben we de volgende kernwaarden vastgesteld:

Betrokkenheid

De kinderen zijn actief; ze hebben een actieve werkhouding, er is veel interactie, ze nemen initiatief. Ze zijn nieuwsgierig; ze stellen vragen aan elkaar en aan de leerkracht.
Kinderen helpen elkaar. Er heerst een goede werksfeer waar ruimte is voor een rustig werkklimaat en ontspanning. Kinderen en leerkrachten werken en leren met plezier!
Leerkrachten staan open voor elkaar, helpen en steunen elkaar. Leerkrachten zijn enthousiast en hebben een open houding voor kinderen en ouders.
Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.

Persoonlijke ontwikkeling en groei

Kinderen krijgen de kans te laten zien wat ze willen en kunnen. Zij worden uitgedaagd en ondersteund, afhankelijk van hun mogelijkheden. Kinderen groeien door het opdoen van succeservaringen. Dit vergroot het zelfvertrouwen. Ze leren van en met elkaar. Hierbij mogen fouten gemaakt worden. Talenten van kinderen worden gezien en benut.
Leerkrachten en kinderen stellen doelen. Deze zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen (differentiatie) . De uitdaging wordt daarbij opgezocht.
Ook binnen het team worden de talenten benut om de innovatiekracht te vergroten. Hierbij worden leerkrachten regelmatig uitgedaagd om buiten de comfortzone te treden.
Er worden bewuste keuzes gemaakt en doelen gesteld.

Verbondenheid

Kinderen voelen zich binnen de gemeenschap verbonden met elkaar. Ze werken samen aan het bereiken van een gemeenschappelijk doel. Binnen deze verbondenheid voelen kinderen ook de vrijheid om eigen keuzes te maken, datgene te doen wat bij hen past. We zijn immers niet allemaal hetzelfde. Er is respect en waardering voor elkaar en in elkaars mening. Iedereen heeft inbreng, kan volgen en leiden. Kinderen kunnen hulp geven en ontvangen. Ze staan open voor elkaar en kunnen gevoelens met elkaar delen.
Als team voelen we ons verbonden met elkaar en staan we samen voor onze missie. We nemen tijd voor elkaar. Binnen het team wordt ook actief samengewerkt.
Hiervoor is het nodig dat we elkaar kennen, vertrouwen en bereid zijn om te delen in verantwoordelijkheden, ervaring, kennis, talent en succes. Regelmatig kijken we bij elkaar “in de keuken”.

Vertrouwen

Er heerst een positief klimaat in de groep. Kinderen hebben vertrouwen in hun eigen competentie, zelfrespect en een positief zelfbeeld. Ze hebben waardering voor elkaar en laten dit zien door complimenten te geven.
Op school begint vertrouwen bij jezelf. In het team nemen we verantwoordelijkheid en we kunnen op elkaar rekenen. Gemaakte afspraken worden nagekomen. We kunnen elkaar aanspreken (feedback) en weten dat alles gezegd mag worden.
We vinden het belangrijk dat het team hierin ook het goede voorbeeld naar kinderen uit draagt.
Tussen ouders en team zijn de contacten laagdrempelig. We hebben vertrouwen in elkaars deskundigheid.

Creativiteit

Creativiteit en creatief denken stelt ons in staat om flexibel om te gaan met de steeds sneller veranderende maatschappij. Creativiteit is iets waarin we ons als mens van elkaar onderscheiden.
We staan open voor nieuwe en ongewone ideeën. We durven als team buiten bestaande paden te denken en te handelen. Voor experimenteren geven we elkaar ruimte.
Een onderzoekende houding en een natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en leerkrachten zijn daarbij complementair.