MR

Een medezeggenschapsraad is een orgaan binnen de school dat ouders en leerkrachten in de gelegenheid stelt om mee te praten, te adviseren of mee te beslissen over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Het is wettelijk vastgelegd dat er op elke school een MR moet zijn.

Doelstelling

De doelstelling van de MR is om de belangen van de leerlingen, ouders en het personeel van de school zo goed mogelijk te behartigen. Daarom is het van groot belang om het onderwijs in zijn totaliteit en in het bijzonder van de eigen school, zowel inhoudelijk als organisatorisch nauwlettend te volgen.

Rechten

De medezeggenschapsraad kent 2 soorten rechten:

· Instemmingsrecht

Hiermee kan men instemmen of juist een te nemen besluit tegen houden. Het bestuur heeft immers instemming c.q. goedkeuring van de MR nodig om verder te kunnen en mogen gaan. Bijvoorbeeld; schoolgids, onderwijstijd, formatie, schoolplan, veiligheid.

· Adviesrecht

Als MR mag je gevraagd of ongevraagd advies geven aan het schoolbestuur. In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd bij welke zaken het schoolbestuur verplicht is advies of instemming te vragen aan de MR. Bijvoorbeeld; vakantierooster, begroting, formatie en het jaarverslag.

Samenstelling MR 2020-2021

Joost van der Heyden

Joost van der Heyden

Ouder

Gert-Jan Schop

Gert-Jan Schop

Ouder

Roger Jansen

Roger Jansen

Leerkracht

Franca Peeters-de Vaan

Franca Peeters-de Vaan

Leerkracht